Koordinater och karta för intressepunkt Assjön  Aneby

31003
Adress F 1046 , 57893
Kommun Aneby
Telefon
Bokning
Hemsida
E-mail
Facebook
Bilder Lägg till Bild
Betyg
Betyg: 5
Koordinater Latitud: 57,8072   Longitud: 14,9557Visa fler format

Fler format

WGS84 Decimal

Latitude: 57,8072 Longitude: 14,9557

WGS84 Grader Minuter

Latitude: N 57º 48,432' Longitude: E 14º 57,342'

WGS84 Grader Minuter Sekunder

Latitude: N 57º 48' 25,92" Longitude: E 14º 57' 20,52"

RT90

X: 6409495,289 Y: 1449497,237 Projection: rt90_2.5_gon_v

SWEREF99

N: 6407246,327 E: 497367,403 Projection: sweref_99_tm

Kategori

Du kan välja att skicka intressepunkten direkt till din GPS eller spara som en fil. Filen kan du sedan ladda in i din GPS.

Skicka till

Välj metod:

Dölj

Beskrivning av Assjön

Assjön är belägen cirka 8 kilometer ostsydost om Aneby samhälle och är en cirka 494 hektar stor näringsfattig klarvattensjö med ett största djup på cirka 40 meter och med ett medeldjup på cirka 11 meter. Vattenomsättningen i sjön är cirka 11 år vilket är en lång tid. Assjön har en mycket god vatten-kvalitet. Siktdjupet är i regel stort (mer än 5 meter). Sjöns pH-värde ligger runt 7.0. Halterna av total-fosfor är mycket låga (7 ug/l) vilket medför låga plankton¬mängder. Totalkväve visar på måttligt höga halter. Sjön har även en mycket god buffringsförmåga mot försurning. Stränderna är mestadels minerogena med sten, sand och block. Växtligheten består av sparsamma vassar och av kortskottsväxterna braxengräs, notblomster och strandpryl. Dessa arter är typiska för naturtypen näringsfattig sjö och indikerar bland annat att sjön inte är påverkad av övergödning. Bland häckande sjöberoende fågel i Assjön märks bland annat storlom. Förekommande fiskarter är i sjön är sik, gädda, sutare, mört, lake, abborre, bergsimpa, elritsa och gärs. Ål har funnits men är i dag försvunnen. Siken är introducerad runt år 1900 och sutaren har introducerats under 1900-talet. Siken är en typisk art för naturtypen näringsfattiga sjöar och indikerar ett syrgasrikt djupvatten. Flodkräftan är utslagen och sedan 1990 ersatt med signalkräfta vars bestånd i dag är rikligt. I bottenfaunan förekommer de regionalt sällsynta nattsländorna Molannodes tinctus och Mystacides azurea. Assjön ingår i Svartåns vattensystem. Avrinningsområdet är 2950 hektar stort. Tillrinningsområdet består mestadels av skogsmark med en mindre andel odlad mark. Sjöns närmaste omgivning består huvudsakligen av barrskog med små inslag av öppen mark. Cirka 700 meter söder om sjön finns en så kallad bifurkation (tudelning). Bäcken som här rinner mot Assjön delar sig och en mindre del av vattnet (cirka 25 %) rinner mot Rosjön inom Emåns flodområde. Assjön är naturvärdesbedömd enligt System Aqua (metodik för att karakterisera och värdera sjöar, sjöstränder, vattendrag och avrinningsområden) år 2003. Sjön bedömdes ha ett mycket högt naturvärde. Naturvårdsverket har år 2007 inom miljömålsarbetet klassat Assjön som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt.

 
 

Skapades av Medlem, 2008-06-28

Koordinater och karta för intressepunkt Assjön
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se